เครื่องวัดความดันแบบ Digital

           อ่านค่าด้วยคอมพิวเตอร์ ใช้งานง่าย สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย

    พกพาได้ง่าย มีข้อผิดพลาดน้อย เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ สามารถอ่านค่า

    ได้ทั้งความดันและอัตราการเต้นหัวใจ

              ในการใช้งานห้ามขยับเคลื่อนไหวเพราะจะทำให้ผลที่วัดได้มีการ

     คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง เนื่องด้วยเป็นเครื่องแบบคอมพิวเตอร์จึง

     ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย สินค้ามีทั้งแบบตั้งโต๊ะและแบบมีขาตั้ง

 

 

 

 

Visitors: 71,844